Platnica zbornika 15. SPVR

V okviru Katedre za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo Oddelka za agronomijo raziskovalci ter pedagoški in strokovni sodelavci že več kot 30 let razvijajo področje varstva rastlin, s posebnim poudarkom na razvoju, optimizaciji in implementaciji okoljsko sprejemljivih načinov zatiranja škodljivih organizmov gojenih in samoniklih rastlinskih vrst. Svoja znanja bogatijo z aktivnim sodelovanjem v številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih ter s povezovanjem z domačimi in tujimi strokovnjaki s poročja varstva rastlin in širše. 

Novembra 2023 se tako zaključuje triletni ciljno raziskovalni projekt Obvladovanje marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys) v Sloveniji, ki so jo prvič potrdili leta 2017 v Šempetru pri Gorici. Ta invazivna tujerodna stenica se je v slabih dveh letih razširila po celi Sloveniji ter že povzroča škodo v kmetijski pridelavi. V projektni skupini z  Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani poleg prof. dr. Stanislava Trdana, ki je vodja projekta, sodelujejo še doc. dr. Žiga Laznik, znan. sod. dr. Tanja Bohinc, Jaka Rupnik, doc. dr. Filip Vučajnk in doc. dr. Matej Vidrih.

V letu 2023 je prof. dr. Stanislav Trdan v vodilni specializirani znanstveni reviji za področje zatiranja skladiščnih škodljivcev, Journal of Stored Products Research, skupaj z desetimi raziskovalci iz prav toliko držav objavil izvirni znanstveni članek z naslovom »Changes in the distribution and pest risk of stored product insects in Europe due to global warming: Need for pan-European pest monitoring and improved food-safety« V članku so predstavili pogled na podnebne spremembe kot enega od dejavnikov širjenja skladiščnih škodljivcev v doslej za omenjene škodljivce v preteklosti manj ustrezna, hladnejša območja.

Raziskovalci, predavatelji in drugi strokovnjaki s področja varstva rastlin delujejo tudi v okviru Društva za varstvo rastlin Slovenije, ki ima od začetka sedež prav na Biotehniški fakulteti. V okviru omenjenega društva prenašajo svoje znanje v prakso tudi na vrhunskih strokovnih srečanjih, kakršna so slovenska posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, ki jih društvo organizira vsako drugo leto in spadajo med najbolj obiskana domača vrhunska strokovna srečanja s področja kmetijstva, saj se jih navadno udeleži med 250 in 350 udeležencev.

V okviru društva so tako v letu 2023 izdali Zbornik predavanj in referatov 15. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, v katerem so predstavljene vsebine strokovnega posveta iz leta 2022 in je razdeljen na sedem področij varstva rastlin; Varstvo vrtnin, Varstvo poljščin in krmnih rastlin, Varstvo sadnega drevja, oljk in jagodičja, Fitofarmacevtska sredstva in okolje, Splošna sekcija, Varstvo gozdnega drevja in Varstvo vinske trte. Zbornik predstavlja tudi posterje s 15. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, ki se ga je v udeležilo 345 strokovnjakov in raziskovalcev s področja varstva rastlin.

Društvo za varstvo rastlin je v dosedanjih 15 zbornikih objavilo 1070 prispevkov v polnem besedilu, ki so na voljo tudi na spletni strani na povezavi. Navedena stran je zato eden od najpomembnejših virov domačih strokovnih informacij s področja varstva rastlin in nazorno predstavlja razvoj tega pomembnega področja kmetijstva v zadnjih 30 letih v Sloveniji. Velika večina prispevkov, ki jih povzema tudi informacijska baza CAB Abstracts,  je objavljenih v slovenskem jeziku, s čimer člani društva skrbijo tudi za ohranjanje in razvoj strokovnega jezika na področju varstva rastlin in kmetijstva