Akronim:

L4-3178

Številka pogodbe:

L4-3178

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Aplikativni

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.10.2021 - 30.09.2024

Vrednost projekta skupaj:

1,38 FTE

Vodja projekta na BF:

Trdan Stanislav

Vsebinski opis projekta

V 36-mesečnem aplikativnem projektu, katerega vsebina se neposredno navezuje na 2. cilj trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals) Agende 2030 za trajnostni razvoj, želimo v sedmih delovnih sklopih preučiti insekticidno delovanje štirih inertnih prahov in rastlinskih prahov petih vrst tujerodnih invazivnih rastlin v samostojni in kombinirani uporabi. Uporaba inertnih in rastlinskih prahov spada med vse pomembnejše alternativne načine zatiranja rastlinam škodljivih žuželk, saj se zaradi vse višjih okoljskih in prehranskih standardov število registriranih insekticidov vztrajno zmanjšuje, omejen nabor insekticidno delujočih aktivnih snovi pa je lahko podlaga za rezistenco škodljivih žuželk na insekticide. V naši raziskavi bomo s standardnimi metodami preučili insekticidno delovanje lesnega pepela navadne smreke in bele jelke, zeolita, diatomejske zemlje in kremenovega peska ter prahov, pridobljenih iz nadzemskih delov velikega pajesena (Ailanthus altissima), kanadske zlate rozge (Solidago canadensis), orjaške zlate rozge (Solidago gigantea), octovca (Rhus typhina) in navadne amorfe (Amorpha fruticosa). Material za pripravo prahov bo pridobljen v Sloveniji. Kemična sestava rastlinskih prahov (vsebnost eteričnih olj in skupnih polifenolov) bo izvedena s HPLC in GC analizo, geokemična analiza inertnih prahov pa z induktivno sklopljeno plazemsko emisijsko spektroskopijo (ICO-ES) in masno spektroskopijo (ICP-MS). Velikost delcev v prašivih bo določena z laserskim merilcem velikosti delcev. V laboratorijskih razmerah bomo preučevali insekticidno delovanje prašiv proti štirim vrstam skladiščnih hroščev, dvema vrstama škodljivih žuželk na poljščinah in trem vrstam škodljivih žuželk na vrtninah. V laboratorijskih razmerah najbolj učinkoviti prahovi bodo proti škodljivcem poljščin in vrtnin uporabljeni tudi v poljskem poskusu. V ločenem polpoljskem (semi-field) poskusu bomo preučili tudi fitotoksičnost uporabljenih prahov na krompirju, ozimni pšenici in zelju ter vpliv prahov na fotosintetsko aktivnost rastlin (CI-340 Handheld Photosynthesis System). Rezultati, pridobljeni v laboratoriju in na prostem, bodo analizirani z ustreznim statističnim orodjem in predstavljeni v strokovnih in znanstvenih revijah ter na domačih in mednarodnih konferencah. Pričakujemo, da bodo načini zatiranja škodljivih žuželk, ki se bodo izkazali za najbolj učinkovite v naši raziskavi, v prihodnosti našli svoje mesto v sistemih varstva uskladiščenih pridelkov in/ali varstva poljščin in vrtnin na prostem

 

Faze projekta in njihova realizacija

  • Delovni sklop 1 – Vsebinsko vodenje in koordinacija (BF, IHPS, ZRC)

1.1 Vsebinsko vodenje projekta in sestanki s partnerji

1.2 Vmesna in letna poročila

1.3 Finančno in administrativno vodenje projekta

 

  • Delovni sklop 2 – Nabiranje in priprava materiala za pripravo prahov (BF, ZRC)

2.1 Nabiranje in priprava inertnih prašiv

2.2 Nabiranje in priprava rastlinskega materiala

 

  • Delovni sklop 3 – Kemične, geokemične in morfološke analize prahov (BF, ZRC, IHPS)

3.1 Kemične analize rastlinskih prahov

3.2 Geokemična in morfološka analiza prahov

 

  • Delovni sklop 4 – Laboratorijski poskusi preučevanja insekticidnega delovanja  (BF, ZRC – PIIR)

4.1 Preučevanje insekticidnega delovanja prahov proti skladiščnim škodljivcem

4.2 Preučevanje kontaktnega (insekticidnega) delovanja prahov proti škodljivcem poljščin in vrtnin

 

  • Delovni sklop 5 – Ocenjevanje fitotoksičnosti prahov na vegetativnih delih rastlin in merjenje fotosintetske aktivnosti naprašenih rastlin

5.1 Ocenjevanje fitotoksičnosti prahov na vegetativnih delih rastlin

5.2 Merjenje fotosintetskih aktivnosti naprašenih rastlin

 

  • Delovni sklop 6 – Poljski poskusi preučevanja insekticidnega delovanja (BF)

6.1 Preučevanje insekticidnega delovanja prahov proti škodljivcem poljščin in vrtnin na prostem (BF)

 

  • Delovni sklop 7 – Analiza rezultatov pridobljenih v laboratorijskih in poljskih razmerah, z diseminacijo (BF, IHPS, ZRC)

7.1 Analiza rezultatov, pridobljenih v laboratorijskih in poljskih razmerah

7,2 Objava rezultatov v strokovnih in znanstvenih revijah, udeležba za simpozijih

7.3 Druge oblike diseminacije rezultatov