Številka pogodbe:

P4-0085

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Raziskovalni/infrastrukturni program

Vrsta projekta:

Raziskovalni program

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.01.2020 - 31.12.2025

Vrednost ARRS FTE:

2.93 FTE

Vrednost projekta skupaj:

2.93 FTE

Vodja projekta na BF:

Leštan Domen

P4-0085 Fotografija 3.gifP4-0085 Fotografija 2.gifP4-0085 Fotografija 1.gif

Raziskovalna skupina je multidisciplinarna. Sestavlja jo 23 raziskovalcev, specialistov iz področij  agronomije, znanosti o tleh, botanike, agrometeorologije, okoljskih znanosti, statistike in informacijskih znanosti. Vodja programske skupine je prof. dr. Domen Leštan.

Hitra rast števila svetovnega prebivalstva in posledično večje potrebe po hrani povečujejo pritisk na naravne vire in še posebej na ekosisteme. Delež prehranske samooskrbe v Sloveniji se konstantno zmanjšuje zaradi posebnosti naše krajine, ekonomike proizvodnje in socialnih dejavnikov. Cilji delovanja programske skupine so multidisciplinarne raziskave dinamike, delovanja, raznolikosti, rabe in upravljanja različnih agroekosistemov. Raziskave so osredotočene na okoljske vplive ter vplive človekovega delovanja na posamezne komponente agroekosistemov (rastline/vegetacija, tla in talni mikroorganizmi, tla in vodna vsebina tal, podnebje in atmosfera) ter procese, ki vplivajo na odziv teh komponent (kroženje hranil, vodni krog, ogljikov krog, izmenjava energije, raba tal, biotska raznolikost ter medsebojne interakcije).

Pomemben dejavnik agroekosistemov je trajnostno kmetijstvo, katerega osnova so primerna kmetijska zemljišča in zaloge vode, oboje pa je močno odvisno od konkurenčnih zahtev drugih sektorjev in naravnih dejavnikov kot je podnebje. Prednostni področji naših raziskav sta prilagajanje rabe tal ter učinkovita raba vode. Prizadevamo si za izboljšanje učinkovitosti trajnostnih kmetijskih praks: za dosego večje rodnosti zgornje plasti tal z ohranitveno (konzervacijsko) obdelavo tal ali s povečanim vnosom organske snovi rastlinskih ostankov. Spremembe podnebja ter sestave atmosfere so glavni dejavniki, ki lahko v prihodnosti močno vplivajo na delovanje ekosistemov in njihove funkcije, prav tako na proizvodnjo in upravljanje v kmetijstvu ter degradacijo tal. Raziskave so osredotočene na razumevanje, spremljanje in napovedovanje podnebnih sprememb ter njihove vplive na agroekosisteme v Sloveniji, kar bo osnova priporočil za vzpostavitev ustreznih učinkovitih strategij za prilagajanje. Procesi degradacije tal povečujejo pritisk na degradirana in kontaminirana zemljišča, kot na primer v Sloveniji na zemljišča v okolici opuščenih rudnikov ali na urbana hortikulturna območja, ki izpolnjujejo različne funkcije, vključno s pridelavo hrane ter gradnjo bivališč. Razvijamo učinkovite in trajnostne načine  rehabilitacije tal ter remediacijske tehnologije za kmetijsko rabo zemljišč. Odziv rastlin, ki so primarni proizvajalci, je eden od pokazateljev agroekosistemske produktivnosti. Vpliv okoljskih abiotskih in biotskih dejavnikov  se odraža v rasti in strukturi rastlin ter njihovi uporabnosti za prehrano ljudi in živali. Preučujemo fiziološke in biokemične procese v rastlinah, izpostavljene abiotskim stresorjem, različnim pridelovalnim procesom kot na primer namakanju ter nekaterim postopkom za izboljšanje tal (ohranitvena obdelava, remediacija), prav tako pa ugotavljamo vplive spremenjenega podnebja na rastline.

Pregled najpomembnejših objav programske skupine v letu 2017