Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Biotehnologija

Študij biotehnologije vodi Kolegij študija biotehnologije:

Vodja kolegija:
Prof. dr. Mojca Narat

Člani kolegija:

Prof. dr. Polona Jamnik, namestnica vodje kolegija
Prof. dr. Damjana Drobne
Prof. dr. Miha Humar
Prof. dr. Hrvoje Petković
Prof. dr. Jernej Jakše
Izr. prof. dr. Nataša Štajner
Prof. dr. Peter Dovč

Naloge kolegija so:

Senatu fakultete predlaga v sprejem študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe, visoke strokovne izobrazbe in programe za izpopolnjevanje,
Sodeluje pri oblikovanju predlogov za podiplomski študijski program fakultete,
V posameznih postopkih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev predlaga senatu fakultete poročevalce za oceno usposobljenosti kandidatov,
Predlaga senatu fakultete komisijo v nostrifikacijskih postopkih v tujini pridobljenih diplom,
Predlaga senatu fakultete komisijo za ocene primernosti teme doktorske disertacije in usposobljenosti kandidata za opravljanje 
doktorata znanosti ter temo doktorske disertacije,
Predlaga senatu fakultete poročevalce za oceno in komisijo za zagovor doktorske disertacije,
Imenuje komisijo za oceno primernosti teme in naslova magistrskega dela,
Komisiji senata fakultete za podiplomski študij predlaga oceno primernosti teme in naslova magistrskega dela,
Imenuje komisijo za oceno in zagovor magistrskega dela,
Senatu fakultete predlaga v imenovanje mentorja oz. somentorja podiplomskemu študentu,
Enkrat letno obravnava poročila o delu mladih raziskovalcev in asistentov stažistov in predlaga senatu fakultete ustrezne ukrepe,
Druge naloge, opredeljene v pravilih o postopkih za pridobitev naslovov doktor znanosti, magister znanosti in specialist na Biotehniški fakulteti,
Opravlja druge naloge, če je tako določeno s splošnimi akti fakultete ali sklepi organov fakultete.  

Zaposleni