Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Biotehnologija

Komisija za študij 1. in 2. stopnje: 

, predsednik ŠK
izr. prof. dr. Jana Murovec
prof. dr. Katarina Vogel Mikuš
doc. dr. Jernej Ogorevc
doc. dr. Minja Zorc
doc. dr. Polonca Štefanič

Mateja Jenko, predstavnica študentov

Naslov za oddajo prošenj in vlog (referat):

Tutorstvo na biotehnologiji:

Mentorji letnikov na 1. stopnji (BSc)
  1. letnik BSc: doc. dr. Iztok Prislan
  2. letnik BSc: prof. dr. Ines Mandić-Mulec
  3. letnik BSc: prof. dr. Peter Dovč
        
Mentorji letnikov na 2. stopnji (MSc)
  1. letnik MSc: prof. dr. Hrvoje Petković
  2. letnik MSc: prof. dr. Mojca Narat·        
 

Učitelj koordinator 

 

Tutorji študenti v letu 2022/23:

, koordinatorica tutorjev študentov, tutorka za tuje študente in študente II. stopnje

Lea Popović,

Nikola Ninković,

 

Mednarodna dejavnost

Koordinatorica za izmenjave v okviru programa Erasmus za biotehnologijo:

 

Karierni center

Vodja: 

 


NAVODILA ZA PRIJAVO DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH DEL

 

 1. Diplomsko delo (DD) predstavlja zaključek študija 1. stopnje Biotehnologije. Magistrsko delo (MD) predstavlja zaključek študija 2. stopnje Biotehnologije. Študent lahko DD/MD zagovarja šele, ko je opravil druge študijske obveznosti, ki so predpisane s študijskim programom.

 2. DD je lahko narejeno v o obliki pregleda objav raziskovalnega problema z določenega področja biotehnologije, lahko pa je tudi eksperimentalno. MD je praviloma eksperimentalno.

 3. Obseg DD znaša od 15 do 20 strani besedila z referencami. Obseg magistrskega dela znaša od 30 do 60 strani besedila brez referenc, od katerih je lahko pregledu literature namenjenih največ 10 strani. DD in MD morata biti izdelani po Navodilih za pripravo zaključnih pisnih izdelkov. V pomoč je lahko predloga, ki jo najdete tukaj (DD / MD).

 4. Študent pripravi DD/MD pod vodstvom mentorja, ki mora imeti naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor ali redni profesor) oziroma znanstvenega delavca (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik).

 5. Mentorje delimo na »notranje« (vključeni v pedagoški proces na študijskem programu Biotehnologije) in »zunanje« (niso vključeni v pedagoški proces na študijskem programu Biotehnologije, sodelujejo pa v študijskem programu, ki ga izvaja ali soizvaja UL, oziroma so zaposleni na ustanovi, s katero ima UL sklenjen ustrezen sporazum oz. pogodbo o sodelovanju). Zunanji mentor mora pripraviti vlogo za odobritev mentorstva z utemeljitvijo, kako je tematika predlagane naloge povezana z biotehnologijo (predloga vloge).

 6. Pri nastanku DD/MD lahko sodeluje tudi somentor, ki ne potrebuje habilitacijskega naziva, mora pa imeti vsaj doktorat znanosti. Potrebo po somentorstvu se pisno utemelji na obrazcu za prijavo DD/MD.

 7. Študent izbran naslov in mentorja vpiše v obrazec za prijavo DD/MD. Izpolnjen in podpisan obrazec odda v referat študija za Biotehnologijo in v ŠIS. Postopek prijave teme DD/MD v ŠIS-u si lahko preberete tukaj. Pri izpolnjevanju obrazca za prijavo DD/MD vam je lahko v pomoč primer dispozicije.

 8. Komisija za študij 1. in 2. stopnje študijskega programa biotehnologije (v nadaljevanju: Komisija) lahko zahteva popravke vsebine in/ali naslova DD/MD. Takšni popravki vplivajo na časovnico priprave/oddaje/zagovora DD/MD, zato morajo študenti, če želijo zaključno nalogo zagovarjati v tekočem šolskem letu, obrazec za prijavo DD/MD oddati do konca tretjega tedna zimskega izpitnega obdobja (v šolskem letu 2023/24 je to do nedelje, 9. 2.). Študenti 1. stopnje lahko izjemoma in z navedbo utemeljenih razlogov obrazec za prijavo DD oddajo tudi kasneje (najkasneje do 15. maja), vendar Komisija v tem primeru ne more zagotoviti, da jim bodo na voljo vsi termini zagovorov DD.

 9. Prijava DD/MD je napisana v slovenskem jeziku. V določenih primerih (glej Pravila o diplomskem in magistrskem delu) lahko kandidat zaprosi za izdelavo zaključnega dela v enem od svetovnih jezikov (praviloma v angleškem jeziku). V tem primeru je potrebno oddati obrazec za prijavo DD/MD v slovenskem in angleškem jeziku in na obrazcu pojasniti razloge za pisanje v tujem jeziku.

 10. Dokumentacijo prijave teme DD/MD (naslov, vsebino, mentorja itd.) odobri Komisija za 1. in 2. stopnjo študija biotehnologije na redni seji v zadnjem tednu zimskega izpitnega obdobja v tekočem študijskem letu. Študent v ŠISu obvezno preveri končni  naslov zaključnega dela, kot ga je odobrila komisija. Tak naslov mora biti na zaključnem delu ob oddaji.

 11. V vmesnem času lahko študent že prične z izdelavo DD/MD oz. opravlja eksperimentalno delo, tudi če bo moral kasneje v prijavi narediti še kakšen popravek.

 12. Če ima študent imenovanega zunanjega mentorja, ki nima dostopa do portala VIS, njegove obveznosti potrjuje referat na osnovi izpolnjenega in podpisanega obrazca, ki ga tak mentor posreduje na e-naslov pristojnega referata. Enako velja za zunanjega somentorja in zunanjega recenzenta.

 13. Za zagovor DD se je potrebno prijaviti na vnaprej razpisan in razpoložljiv termin preko spletne učilnice. Študenti si lahko termin za zagovor DD izberejo takrat, ko opravijo zadnji izpit. Za zagovor MD študent stopi v stik z referatom študija Biotehnologije, ko mentor in morebitni somentor dokončno odobrita delo v VIS BF. Referat študija Biotehnologije, študent in člani komisije skupaj uskladijo termin in lokacijo zagovora.

 14. Za tehnični pregled zaključnih nalog na študiju biotehnologije skrbi knjižnica in INDOK Oddelka za agronomijo, krajinsko arhitekturo in biotehnologijo. Ko mentor in recenzent odobrita delo, študent predloži izdelano diplomsko oz. magistrsko delo v pregled INDOK službi oddelka, ki pregled oblikovne skladnosti dela z Navodili za pripravo zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti UL  evidentira v ŠIS.

 15. V primeru, da delo po zagovoru še ne sme biti javno objavljeno, se naslovi prošnja za začasno nedostopnost dela za največ 1 leto od datuma zagovora na oddelčno študijsko komisijo pred oddajo končne verzije dela.

 16. Podrobnosti o postopkih prijave teme, oddaje, zagovora ter ocenjevanja zaključnih del najdete v Pravilih o diplomskem in magistrskem delu in Navodilih za preverjanje in potrjevanje zaključnih del.