Spirulina

Spirulina, znanstveno Arthrospira sp., je nitasta spiralno zvita cianobakterija. Nina Gomilšek, študentka Kmetijstva – agronomije in hortikulture, je sodelovala pri gojenje spiruline: »V sklopu projekta smo analizirali različne vzorce, kjer smo biomaso gojili ob prisotnosti različnih vsebnosti hranil – vitamina B12. Spirulino smo gojili v ovalnih bazenih, kjer smo vzdrževali ustrezno temperaturo (30 – 35 °C) ter pH vrednost  (10,5) ter uporabili standardno mešanico mineralnih hranil

Zala Resnik Poljanšević, ki je predstavljala projekt na sejmu AGRA, je sodelovala pri analizah. Pri tem jo je usmerjala pedagoška mentorica asist. dr. Martina Avbelj z Oddelka za živilstvo, ki je povedala: »Za namen določanja vsebnosti vitamina B12 smo najprej postavili metodo lize in ekstrakcije, kjer smo uporabili več postopkov ter nato preverili vsebnost vitamina B12 z različnimi metodami (HPLC, LC-MS)

Spirulina4

Asist. dr. Saša Piskernik, vodja projekta, je pojasnila: »Vpeljali smo mikrobiološko metodo za določanje vsebnosti vitamina B12. Vpeljali smo tudi mlečnokislinsko fermentacijo biomase spiruline.« Prof. dr. Polona Jamnik s Študija biotehnologije ki je vodila mlečnokislinsko fermentacijo biomase spiruline pa je poudarila: »Želeli smo preveriti, ali ima mlečnokislinska fermentacija biomase z omenjenimi bakterijami vpliv na vsebnost vitamina B12

Spirulina3

Asist. dr. Saša Piskernik je poudarila: »Tekom projekta so se srečevali z različnimi izzivi. Predhodno je bilo potrebno upoštevati in zagotoviti optimalne pogoje za gojenje spiruline, da smo dobili ustrezno količino biomase.« Pred izvedbo mlečnokislinske fermentacije so preverili ustreznost sevov in na podlagi predhodnih poskusov izbrali sev Lactobacillus reuteri DSM 20016. Pri mikrobiološki metodi določanja vsebnosti vitamina B12 pa so uporabili sev Lactobacillus leichmannii ATTC 7830. Asist dr. Saša Piskernik je pri predstavitvi projekta dodala: »Določanje vsebnosti vitamina B12 temelji na merjenju absorbance suspenzije po 20 urni inkubaciji. Koncentracijo vitamina B12 v vzorcu odčitamo iz umeritvene krivulje.«

V projektu je kot gospodarski partner sodeloval podjetje Algen, Center za algne tehnologije d.o.o. , ki spirulino goji v bazenih podjetja Eko Janez. Iz omenjenih podjetij sta bila tudi delovna mentorja, Borut Lazar in Robert Reinhardt. Kot pedagoška mentorica je sodelovala tudi doc. dr. Tanja Pajk Žontar, z Oddelka za živilstvo, ki je pregledovala rezultate in sodelovala pri pripravi promocijskih materialov. V projektu so poleg Nine Gomilšek in Zale Resnik Poljanšević sodelovali še štirje študenti Tjaša Švigelj, študentka Prehrane, Simon Ekselenski, študent Biotehnologije, Ina Trefalt, študentka Mikrobiologije in Katja Vagaja študentka Živilstva.