Patricija Klemenčič

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje PREHRANA

bo 18. 9. 2023 ob 11:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vpliv različnih dejavnikov na sprejemanje odločitev otrok pri izbiri in nakupu živil

Komisijo sestavljajo:
Predsednik: izr. prof. dr. Tomaž Polak
Mentor: doc. dr. Stojan Kostanjevec
Somentorica: doc. dr. Tanja Pajk Žontar
Recenzent: doc. dr. Evgen Benedik