Ana Levičnik

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje PREHRANA

bo 25. 9. 2023 ob 15:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Ugotavljanje prisotnosti bakterij vrst S. aureus in E. coli v različnih fazah tehnološkega postopka pri izbranih mlečnih izdelkih

Komisijo sestavljajo:
Predsednica: izr. prof. dr. Mojca Korošec
Mentorica: izr. prof. dr. Andreja Čanžek Majhenič
Recenzentka: prof. dr. Sonja Smole-Možina