Maja Hribar

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje PREHRANA

bo 10. 10. 2023 ob 12:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vpliv prehranske intervencije na prehranski status skupine profesionalnih nogometašev v Sloveniji

Komisijo sestavljajo:
Predsednica: izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj
Mentor: izr. prof. dr. Bojan Knap
Recenzentka: doc. dr. Tanja Pajk Žontar