Sara Keber
študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 8. 11. 2023 ob 10:00 uri v prostoru 'sejna soba dekanata' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Pomen dušikovih spojin mošta pri stresnih alkoholnih fermentacijah

Komisijo sestavljajo:
Predsednica: prof. dr. Polona Jamnik
Mentorica: prof. dr. Tatjana Košmerl
Recenzentka: doc. dr. Neža Čadež