Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjaka, ki je zmožen širokega razumevanja področij živilstvo in prehrana s poudarkom na znanjih in veščinah povezanih z živilstvom, to je pridelave, predelave, kakovosti in trženja hrane ter prehrano kot naravnim nadaljevanjem živilstva, za pravilno, varno in zdravo prehranjevanje oziroma normalen razvoj in ohranjanje človekovega zdravja. Diplomant je usposobljen za načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontrolo proizvodnje hrane ter prehrane ljudi in tudi nekaterih spremljajočih dejavnosti ob upoštevanju naravoslovnih, družboslovnih in okoljskih načel v proizvodnji varne hrane ter izvajanju varne in zdrave humane prehrane.


Način izvajanja študija

Samo redni študij. Prosta vpisna mesta: 70 za Slovence in tujce iz držav EU, 3 za tujce iz držav izven EU, 3 za Slovence brez slovenskega državljanstva, 3 za vzporedni študij.


Trajanje študija

Prvostopenjski univerzitetni študijski program ŽIVILSTVO IN PREHRANA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • diplomirani inženir živilstva in prehrane (UN) ali
  • diplomirana inženirka živilstva in prehrane (UN)
  • dipl. inž. živ. in preh.(UN)

Vpisni pogoji

Vpisni pogoji za študijski leti 2023/24 in 2024/25
V prvostopenjski univerzitetni študijski program Živilstvo in prehrana se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Novi vpisni pogoji od študijskega leta 2025/26 dalje
V prvostopenjski univerzitetni študijski program prve stopnje Živilstvo in prehrana se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik, elektrotehnik, farmacevtski tehnik, gastronomsko turistični tehnik, gozdarski tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, kozmetični tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, strojni tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, veterinarski tehnik, zdravstvena nega, zobotehnik, živilsko prehranski tehnik, in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa
V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
a) kandidati iz točke a) in c) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi: 60 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
b) kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:
- splošni uspeh pri poklicni maturi: 40 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
- uspeh pri maturitetnem predmetu: 20 % točk,
c) kandidati iz točke c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu: 20 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
- uspeh pri predmetih biologija, kemija, fizika in matematika pri zaključnem izpitu ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval: 40% točk.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v višji letnik: 
Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je do izteka študijskega leta opravil obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih točk po ECTS. Za vpis v 3. letnik morajo imeti študenti opravljene vse obveznosti 1. letnika v višini 60 kreditnih točk po ECTS ter obveznosti 2. letnika v višini 54 kreditnih točk po ECTS; skupaj 114 kreditnih točk po ECTS.

Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku dosegel najmanj 42 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika: 
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj 28 kreditnih točk po ECTS ter ima opravljene vse vaje.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Možni so prehodi iz primerljivega univerzitetnega, visokošolskega strokovnega ali enovitega magistrskega študijskega programa s področja biotehniških ved ali drugih strokovnih področij na drugih fakultetah, če so izpolnjeni pogoji za vpis. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

BSc Živilstvo in prehrana 2020-21 (UN).pdf

BSc Živilstvo in prehrana 2021-22 (UN).pdf

BSc Živilstvo in prehrana 2022-23 (UN).pdf

BSc Živilstvo in prehrana 2023-24 (UN).pdf

BSc Živilstvo in prehrana 2024-25 (UN).pdf