Akronim:

Pozeba

Številka pogodbe:

33117-8/2022/6

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

12.05.2023 - 11.05.2025

Vrednost projekta BF:

100.436,58 €

Vrednost projekta skupaj:

236.595,19 €

Vodja projekta na BF:

Jakopič Jerneja

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom »Tehnološke rešitve za zaščito visokokakovostnega pridelka pred negativnimi vplivi pozebe v sadovnjakih« se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.


Vodilni partner:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 


Vodja projekta:

izr. prof. dr. Jerneja JAKOPIČ


Projektni partnerji:

  • KGZS-Zavod NM
  • KGZS-Zavod MB
  • DARSAD d.o.o.
  • Jaka AŠKERC
  • Aleš BRODAR GORIŠEK
  • Dani GRADIŠNIK
  • Aleš JERALA
  • Primož ROJNIK
  • Poslovno svetovanje, Katarina KEK s.p.

 

KRATEK OPIS PROJEKTA:

Splošni cilj projekta je izboljšanje ekonomskega položaja in konkurenčnosti sadjarjev vključenih v aktivnosti EIP »Tehnološke rešitve za zaščito visokokakovostnega pridelka pred negativnimi vplivi pozebe v sadovnjakih«, s tem da v pozebnih letih uspešno ohranimo količino in kakovost pridelka. Novi tehnološki ukrepi bodo omogočili trajnostno in zanesljivo pridelavo jabolk v klimatsko neugodnih letih.

V projektu bodo aktivnosti razdeljene na tri nivoje. Na nivoju ukrepov za zaščito pred pozebo bodo predstavljeni posredni in neposredni načini ter ukrepi za blaženje posledic. Na nivoju tehnologije pridelave visokakovostnih jabolk bo predstavljena oskrba v rodnosti pri različnih sistemih sajenja, načini rezi, redčenje, kozmetika in barva plodov, diferenciacija rodnih brstov za naslednje leto. Na nivoju trženja bo podana analiza percepcije potrošnikov ter analiza nakupnega vedenja ciljnih kupcev.

 

AKTUALNE POVEZAVE