Gozdarki študijski dnevi bodo potekali v četrtek, 24. novembra 2022, v Dvorani prof. dr. Janeza Hribarja, dekanat Biotehniške fakultete (Jamnikarjeva 101, Ljubljana). Sprejem udeležencev bo ob 8.00. Organizator je Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 

 

Prijave

Prijava na dogodek je obvezna. Zadnji rok prijave je petek, 18. november 2022.

Prijavite se preko spletnega obrazca na povezavi. 

 

Program

7.45  Registracija   

8.20  Uvodni nagovori 

8.40  Poljanec, A., Guček, M., Stergar, M.,  Simončič, T., Rantaša, B., Marenče, M.: Območni gozdnogospodarski in lovsko upravljavski načrti 2021-2030; temeljni problemi in izzivi upravljanja gozdnih ekosistemov v prihodnjem desetletju

9.00 Poljanšek, S.: Vpliv izbranih evropskih dokumentov na gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji 

9.20 Poje, A.: Trendi pojavljanja nezgod v gozdarstvu in izzivi za prihodnost 

9.40 Jurc, M., Hauptman, T., Pavlin, R.: Varstvo gozdov danes in jutri

10.00 Odmor

10.30 Diaci, J., Roženbergar, D., Nagel, T., Fidej, G.: Sonaravnejše gospodarjenje z gozdovi v Evropi in Sloveniji 

10.50 Ficko, A.: Upravljanje gozdov kot upravljanje tveganj 

11.10 Pirnat, J., Kobal, M., Nastran, M., Hladnik, D.: Funkcije gozdov med pokrajinami in deležniki 

11.30 Krajnc, N., Ščap, Š., Prislan, P. : Izzivi pridobivanja, predelave in rabe lesa do leta 2030 

11.50 Žitnik, D., Oršanič, T. H.: Naravovarstveni pogled na razvojne probleme gospodarjenja z gozdovi (in naravovarstva) 

12.10 Kosilo

13.10 Hren, M.: Kako uskladiti cilje lastnikov gozdov in javnosti, da bo gospodarjenje s slovenskimi gozdovi okoljsko sprejemljivo, ekonomsko upravičeno in socialno pravično

13.30 Pezdevšek Malovrh, Š., Uhan, Z.: Poslovno sodelovanje zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige – izziv za društva lastnikov gozdov ali priložnost za uresničevanje ciljev strateških dokumentov, povezanih z gozdom in gozdarstvom? 

13.50 Guček, M., Simončič, T., Bončina, A., Marenče, M., Poljanec, A.: Aktualni izzivi pri upravljanju gozdnega prostora 

14.10 Čar Seražin, A., Ahačič Pogačnik, U.: Gozdarska inšpekcija - povratni vir informacij o učinkovitosti sprejetih pravnih predpisov in udejanjanja sprejetega v praksi 

14.30 Odmor

15.20 Brus, R., Jarni, K.: Stanje in perspektive gozdnega semenarstva in drevesničarstva v Sloveniji 

15.40 Bončina, A., Klopčič, M.: Podnebne spremembe in prilagoditveno gospodarjenje z gozdovi 

16.00 Razprava in zaključki

   

 

 

Kotizacija

Kotizacija znaša 30 evrov z vključenim DDV.

Za študente z urejenim statusom in prve avtorje prispevkov je udeležba brezplačna.

Kotizacijo je potrebno poravnati do petka, 14. novembra 2022

Plačilo kotizacije se izvede na:
Ime prejemnika: UL Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101; 1000 Ljubljana
IBAN: SI56011006030707410
BIC: BSLJSI2X
Namen plačila: GŠD22, vaše ime in priimek oz. ime ustanove 
Koda namena: OTHR
Referenca (sklic): SI00 134090

 

Dodatne informacije na e naslovu: