Cilj_veriga.jpg

Tri raziskovalne institucije so v medsektorskem raziskovalnem programu s ciljem, da razvijejo optimalne rešitve za izzive znotraj gozdno-lesne verige združile znanje in razpoložljive vire. Doc. dr. Davor Kržišnik je pojasnil: »Prvi korak je identificirati trenutne izzive znotraj gozdno-lesne verige vrednosti, od stoječih dreves do končnih izdelkov. Torej najti točke, ki so najšibkejše, oziroma točke, kjer veriga ni sklenjena in nato skupaj s partnerji poiskati rešitve za izzive, ki jih bomo zaznali znotraj verige.« Rezultati raziskovalnega programa se bodo kot inovativne rešitve prenesli tudi v prakso. S tem se bo povečalo tudi medsektorsko sodelovanje med gozdarstvom, lesarstvom in gradbeništvom, kar bo ponudilo možnost za oblikovanje rešitev tudi za prihodnje izzive.

Shema_z logotipom.jpg

Raziskovalni program bo naslavljal tri glavna področja, prvo je sodobno gojenje gozdov za kakovostnejše gozdne proizvode, drugo področje so lastnosti lesa in izboljšani materiali na osnovi lesa ter tretje učinkovita raba lesa v gradbeništvu. Vsa tri področja bodo raziskovalci vseh treh institucij opazovali tudi skozi principe krožnega biogospodarstva ter hkrati razvijali inovativne poslovne modele in vrednotili gospodarske učinke na celotno gozdno-lesno verigo povezan z gradbeništvom.

Delovni sklopi.jpg

Za učinkovito naslavljanje vseh treh področij je raziskovalni sklop razdeljen v pet delovnih skupin. Štiri delovne skupine so vsebinske, peta pa je vodenje programa in diseminacija rezultatov.

Sodobno gojenje gozdov za višjo kakovost gozdnih proizvodov

Fokus raziskav prve delovne skupine je sodobno gojenje gozdov za kakovostnejše gozdne proizvode in bo odgovarjalo na izzive v začetku gozdno-lesne verige. Les nastaja v gozdovih, zato medsektorski raziskovalni program predvideva tudi raziskave med povezavo rastnih pogojev na območjih, kjer les nastaja, in kakovostjo lesa. V povezavi s kakovostjo lesa bodo ovrednotili tudi različne gozdnogojitvene ukrepe in razvijali nove, izboljšane pristope.

Lastnosti lesa in izboljšani materiali na osnovi lesa

Raziskovalci se bodo v okviru druge delovne skupine osredotočili na raziskave lastnosti lesa in izboljšanih materialov na osnovi lesa z nedestruktivno karakterizacijo. Doc. dr. Davor Kržišnik je pojasnil: »Ugotavljali bomo, kakšne so zveze med kemijskimi in fizikalno-mehanskimi lastnostmi lesa ter rastnimi razmerami drevesa.« V okviru drugega sklopa bo potekal tudi razvoj novih izdelkov, z željo, da se iz lesa razvijejo kakovostnejši izdelki z izboljšanimi lastnostmi in da dosežejo višjo dodano vrednost. Hkrati bodo na osnovi lesa razvijali nove materiale, tudi z uporabo glivne biotehnologije in novim izdelkom napovedovali tako estetsko kot funkcionalno življenjsko dobo.

Učinkovita raba lesa v gradbeništvu

V tretjem sklopu bodo tekle raziskave na področju učinkovite rabe lesa v gradbeništvu in sicer bodo raziskovalci za les, ki bo uporabljen v gradbeništvu, posodobili in implementirali postopke razvrščanja lesa po poseku z digitalizacijo. S tem bodo izboljšali koriščenje naravnih virov.
Medsektorski raziskovalni program bo usmerjen tudi v pridobivanje podatkov o mehanskih lastnostih lesa na različnih ravneh, na celičnem in na mikro ravni hlodovine ter vse skupaj povezal s fizikalnimi in mehanskimi lastnostmi kompozitov, ki bodo nastali iz tega lesa. Rezultati bodo pokazali kako bolj učinkovito uporabljati les, kakšne mehanske lastnosti imajo novo razviti izdelki in novi konstrukcijski proizvodi ter kako jih lahko najbolj učinkovito uporabljamo oziroma z njimi gradimo.
Doc. dr. Davor Kržišnik je izpostavil: »Fokus bo tudi na razvoju računalniških metod. Z uporabo 3D modeliranja bomo opredelili detajle v lesenih konstrukcijah ter razvili inovativne in visokozmogljive gradbene proizvode iz lesa listavcev in iglavcev.«

Veriga_počena.jpg

Gozdno-lesni sektor v biogospodarstvu

Četrta delovna skupina bo naslavljala gozdno-lesni sektor v luči biogospodarstva in bo analizirala ekonomske učinke tehnoloških in organizacijskih inovacij povezanih s prehodom v krožno biogospodarstvo, ki jih bodo predlagali člani ostalih delovnih skupin.
Na začetku bo skupina raziskovalcev identificirala najšibkejše člene v verigi in potem ugotavljala, kako bi lahko omogočili najlažji prehod v krožno biogospodarstvo. Istočasno bodo ovrednotili sinergijske vplive na učinkovitost celotne gozdno-lesne verige v povezavi z gradbeništvom. Doc. dr. Davor Kržišnik je izpostavil: »Pomemben del bo tudi povezovanje z industrijo in gradnja inovativnih, učinkovitih poslovnih modelov, ki bodo novim produktom ponudili višjo dodano vrednost.«