13:15    BOH Urša (uni I.)
Vpliv sprememb v krajini na populacijo hribskega škrjanca (Lullula arborea)
Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentorica diplomskega dela:    doc. dr. Mojca Nastran
Somentor diplomskega dela:    asist. dr. Dejan Bordjan
Recenzent dilpomskega dela:    izr. prof. dr. Janez Pirnat