8:00    JERMAN Jan (msc)
Dostopnost urbanega gozda in drugih zelenih površin v Mestni občini Ljubljana
Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Jurij Diaci
Mentorica magistrskega dela:    doc. dr. Mojca Nastran
Recenzent magistrskega dela:    izr. prof. dr. David Hladnik

 

8:45    TOMASINO Luka (msc)
Analiza uspešnosti saditve v gozdnogospodarski enoti Spodnje Dravsko polje in primerjava z naravno obnovo

Predsednica komisije za zagovor:    doc. dr. Mojca Nastran
Mentor magistrskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci
Recenzent magistrskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar

 

9:30    PINTER Matjaž (vsš I.)
Razvoj sestojev v gozdnem rezervatu Repiško

Predsednica komisije za zagovor:    doc. dr. Mojca Nastran
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Thomas Andrew Nagel

 

10:15    JERMAN Žiga (msc)
Učinki nege na višinsko priraščanje osebkov v mladju in gošči v podgorskih bukovjih

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Jurij Diaci
Mentor magistrskega dela:    doc. dr. Matija Klopčič
Recenzent magistrskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar
Zagovor bo na on-line povezavi

 

11:00    VERTELJ Andrej (msc)
Presoja variant razširitve varovalnega pasu okoli pragozdnega ostanka Krokar

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Andrej Rozman
Mentor magistrskega dela:    doc. dr. Matija Klopčič
Somentor magistrskega dela:    doc. dr. Thomas Andrew Nagel
Recenzent magistrskega dela:    prof. dr. Andrej Bončina

 

11:45    LESIČAR Mitja (msc)
Analiza nasada tujerodnih drevesnih vrst na Boču

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Andrej Rozman
Mentor magistrskega dela:    doc. dr. Kristjan Jarni
Somentor magistrskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar
Recenzent magistrskega dela:    prof. dr. Robert Brus

 

12:30    VIRANT Tadeja (vsš I.)
Sestojna dinamika in mortaliteta dreves v pragozdu Pečka

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Andrej Rozman
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Thomas Andrew Nagel
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar

 

13:15    SEIDL Luka (msc)
Prehajanje prostoživečih živali prek obstoječih premostitvenih objektov na avtocesti A1 na odsedku Vrhnika - Postojna

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Andrej Rozman
Mentor magistrskega dela:    doc. dr. Miha Krofel
Recenzent magistrskega dela:    prof. dr. Klemen Jerina