Biotehnologija

Študij biotehnologije je organizitan kot medoddelčni študij. Pri izvedbi predagoškega procesa na 1. in 2. stopnji študija sodelujejo oddelki Biotehniške fakultete, druge članice Univerze v Ljubljani ter inštituti, zavodi in podjetja.

Biotehnologijo v širšem smislu opredeljujemo kot integrirano uporabo molekularno-bioloških in inženirskih znanj za gospodarsko uporabo organizmov, celic, njihovih delov in proizvodov. Biotehnologija je izrazito interdisciplinarna veda ter strokovno obsežna in poslovno razgibana gospodarska dejavnost, ki trži vrhunsko znanje v obliki proizvodov, patentov ter storitev. Za biotehnologijo so značilni tesna povezava z znanostjo, hiter razvoj inovacij, multidisciplinarnost in možnost razvoja tudi v majhnem podjetniškem okolju. Za Slovenijo kot državo s skromnimi naravnimi bogastvi je biotehnologija s spremljevalnimi dejavnostmi zelo primerno področje za razvoj gospodarske dejavnosti z visoko dodano vrednostjo.

Temeljni cilj študijskega programa je ponuditi celovito dodiplomsko izobraževanje za vsa področja biotehnologije. Temeljna naravoslovna znanja nadgrajena s specifičnimi biotehnološkimi vsebinami bodo diplomantu študija biotehnologije omogočila izobrazbo, ki bo ustrezala potrebam najsodobnejših tehnologij in znanj v različnih strokah ter vključevanje v drugostopenjske magistrske programe. Biotehnologi prve stopnje bodo usposobljeni za kritično presojo relevantnih biotehnoloških tematik ter bodo imeli znanja in veščine potrebne za samostojno obvladovanje tradicionalnih in sodobnih biotehnoloških postopkov v kmetijstvu, živilstvu, farmaciji, zdravstvu ter varstvu okolja.