Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Biotehnologija

Komisija za študij 1. in 2. stopnje: 

, predsednik ŠK
izr. prof. dr. Jana Murovec
prof. dr. Katarina Vogel Mikuš
doc. dr. Jernej Ogorevc
doc. dr. Minja Zorc
doc. dr. Polonca Štefanič

Mateja Jenko, predstavnica študentov

Naslov za oddajo prošenj in vlog (referat):

Tutorstvo na biotehnologiji:

Mentorji letnikov na 1. stopnji (BSc)
  1. letnik BSc: doc. dr. Iztok Prislan
  2. letnik BSc: prof. dr. Ines Mandić-Mulec
  3. letnik BSc: prof. dr. Peter Dovč
        
Mentorji letnikov na 2. stopnji (MSc)
  1. letnik MSc: prof. dr. Hrvoje Petković
  2. letnik MSc: prof. dr. Mojca Narat·        
 

Učitelj koordinator 

 

Tutorji študenti v letu 2022/23:

, koordinatorica tutorjev študentov, tutorka za tuje študente in študente II. stopnje

 

Mednarodna dejavnost

Koordinatorica za izmenjave v okviru programa Erasmus za biotehnologijo:

 

Karierni center

Vodja: 

 


NAVODILA ZA PRIJAVO DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH DEL

 

 1. Diplomsko delo (DD) predstavlja zaključek študija 1. stopnje Biotehnologije. Magistrsko delo (MD) predstavlja zaključek študija 2. stopnje Biotehnologije. Študent lahko DD/MD zagovarja šele, ko je opravil druge študijske obveznosti, ki so predpisane s študijskim programom.

 2. DD je lahko narejeno v o obliki pregleda objav raziskovalnega problema z določenega področja biotehnologije, lahko pa je tudi eksperimentalno. MD je praviloma eksperimentalno.

 3. Obseg DD znaša od 15 do 20 strani besedila z referencami in je izdelano po Navodilih za pripravo zaključnih pisnih izdelkov. Obseg MD ni predpisan, mora pa biti prav tako izdelano po Navodilih za pripravo zaključnih pisnih izdelkov.

 4. Študent pripravi DD/MD pod vodstvom mentorja, ki mora imeti naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor ali redni profesor) oziroma znanstvenega delavca (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik).

 5. Mentorje delimo na »notranje« (vključeni v pedagoški proces na študijskem programu Biotehnologije) in »zunanje« (niso vključeni v pedagoški proces na študijskem programu Biotehnologije, sodelujejo pa v študijskem programu, ki ga izvaja ali soizvaja UL, oziroma so zaposleni na ustanovi, s katero ima UL sklenjen ustrezen sporazum oz. pogodbo o sodelovanju). Zunanji mentor mora pripraviti vlogo za odobritev mentorstva z utemeljitvijo, kako je tematika predlagane naloge povezana z biotehnologijo (predloga vloge).

 6. Pri nastanku DD/MD lahko sodeluje tudi somentor, ki ne potrebuje habilitacijskega naziva, mora pa imeti vsaj doktorat znanosti. Potrebo po somentorstvu se pisno utemelji na obrazcu za prijavo DD/MD. Iz utemeljitve mora biti jasno razvidno, kaj bo kandidat delal pri mentorju in kaj pri somentorju.

 7. Študent izbran naslov in mentorja vpiše v obrazec za prijavo DD/MD. Izpolnjen in podpisan obrazec odda v referat študija za Biotehnologijo in v ŠIS do konca tretjega tedna zimskega izpitnega obdobja v tekočem študijskem letu (v šolskem letu 2022/23 je to do nedelje, 12. 2.). Postopek prijave teme DD/MD v ŠIS-u si lahko preberete tukaj. Pri izpolnjevanju obrazca za prijavo DD/MD vam je lahko v pomoč primer dispozicije.

 8. Prijava DD/MD je napisana v slovenskem jeziku. Če je kandidat tujec oziroma, če sta kandidatov mentor ali somentor tuja profesorja, lahko kandidat zaprosi za izdelavo zaključnega dela v enem od svetovnih jezikov (praviloma v angleškem jeziku). V tem primeru mora oddati prošnjo (ni posebnega obrazca), kjer pojasni razloge za pisanje v tujem jeziku in obrazec za prijavo DD/MD v angleškem jeziku.

 9. Dokumentacijo prijave teme DD/MD (naslov, vsebino, mentorja itd.) odobri Komisija za 1. in 2. stopnjo študija biotehnologije na redni seji v zadnjem tednu zimskega izpitnega obdobja v tekočem študijskem letu. Študent v ŠISu obvezno preveri končni  naslov zaključnega dela, kot ga je odobrila komisija. Tak naslov mora biti na zaključnem delu ob oddaji.

 10. V vmesnem času lahko študentje že pričnete z izdelavo DD/MD oz. opravljate eksperimentalno delo, tudi če boste morali kasneje v prijavi narediti še kakšen popravek.

 11. Postopek pregleda in oddaje DD/MD je v 8 korakih razložen tukaj.

 12. Za tehnični pregled zaključnih nalog na študiju biotehnologije skrbi INDOK služba Oddelka za agronomijo (več informacij).

 13. Podrobnosti o postopku prevzema, zagovora ter ocenjevanju zaključnih del najdete v Pravilih o diplomskem in magistrskem delu.