Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je s povezovanjem različnih znanj iz naravoslovja in tehnologije diplomanta usposobiti za pridelavo hortikulturnih rastlin ob hkratnem upoštevanju sonaravnega razvoja kmetijskega prostora. Pridobljeno znanje diplomantu omogoča interdisciplinarno razumevanje pridelave in uporabe kakovostnih hortikulturnih rastlin, tako za potrebe varne hrane kot ohranjanja kulturne krajine oziroma človekovega bivalnega okolja.


Način izvajanja študija

Samo redni študij. Prosta vpisna mesta: 50 za Slovence in tujce iz držav EU, 1 za tujce iz držav izven EU, 5 za Slovence brez slovenskega državljanstva, 3 za vzporedni študij.


Trajanje študija

Drugostopenjski magistrski študijski program HORTIKULTURA traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • magister inženir hortikulture ali
  • magistrica inženirka hortikulture
  • mag. inž. hort.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Hortikultura se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s področja ved o življenju oz. biotehniških ved na Biotehniški fakulteti UL ali drugih fakultetah.

b) univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki obsegajo vsaj 180 kreditnih točk po ECTS, če dodatno opravi od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo - agronomija, ki jih za vsakega kandidata posebej določi pristojna študijska komisija. Kandidati lahko dodatne obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.

c) predbolonjski visokošolski strokovni študijski program s področja ved o življenju oz. biotehniških ved na Biotehniški fakulteti ali drugih fakultetah.

d) predbolonjski visokošolski strokovni študijski program z drugih strokovnih področij če dodatno opravi od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo - agronomija, ki jih za vsakega kandidata posebej določi pristojna študijska komisija. Kandidati lahko dodatne obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
a) kandidati iz točke a) in c) izbrani na osnovi poprečja ocen na dodiplomskem študiju.
b) kandidati iz točke b) in d) bodo izbrani glede na:
- povprečje ocen na dodiplomskem študiju: 60%,
- povprečje ocen dodatnih izpitov, določenih v tč. b) in d): 40%.

Število prijav in omejitve v preteklih 5 letih: 
- 2023/24: število prijav s 1. željo: 20 - ni bilo omejitve 
- 2022/23: število prijav s 1. željo: 25 – ni bilo omejitve 
- 2021/22: število prijav s 1. željo: 26 – ni bilo omejitve
- 2020/21: število prijav s 1. željo: 21 – ni bilo omejitve
- 2019/20: število prijav s 1. željo: 38 – ni bilo omejitve


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v drugi letnik:
Študenti morajo imeti za vpis v drugi letnik opravljene vse vaje in doseženih 45 kreditnih točk po ECTS. Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku dosegel najmanj 30 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študenti morajo imeti za ponavljanje prvega letnika doseženih najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Mogoč je prehod iz študijskih programov druge stopnje ter prehod diplomantov predbolonjskih univerzitetnih študijskih programov, če so izpolnjeni pogoji za vpis v program Hortikultura. Kandidat se lahko vpiše v drugi letnik študija Hortikultura, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, kot je pogoj za vpis v drugi letnik programa Hortikultura.

Kandidatu za prehod se lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov v drugostopenjskem magistrskem študijskem programu Hortikultura, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom odloča pristojna študijska komisija, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

MSc Hortikultura 2020-21.pdf

MSc Hortikultura 2021-22.pdf

MSc Hortikultura 2022-23.pdf

MSc Hortikultura 2023-24.pdf

MSc Hortikultura 2024-25.pdf