Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je, da diplomant pridobi ustrezno in celovito znanje o gozdovih in gospodarjenju, ki je skladno s tremi sodobnimi načeli upravljanja gozdov - načelom sonaravnosti, večnamenskosti in trajnosti. Študijski program omogoča diplomantu, da poglobi osnovna znanja o gozdovih in gospodarjenju z njimi ter si glede na zanimanje in zaposlitvene interese pridobi tudi vsebinsko širša znanja s specialnih oziroma robnih področij gozdarstva in upravljanja gozdnih ekosistemov.


Način izvajanja študija

V programu se predvideva 40 vpisnih mest za redni študij, 4 mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter 1 mesto za vzporedni študij.


Trajanje študija

Drugostopenjski magistrski študijski program GOZDARSTVO IN UPRAVLJANJE GOZDNIH EKOSISTEMOV traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • magister inženir gozdarstva ali
  • magistrica inženirka gozdarstva
  • mag. inž. gozd.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) univerzitetni študijski program prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri ali primerljivi študijski program prve stopnje Gozdarstvo na drugi fakulteti.

b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravi 10 - 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju potem opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kvantitativne metode ali statistika, kemija, geologija, meteorologija ali fizika, botanika ali fitocenologija) potem opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, c) diplomantom vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, se dodatne kreditne točke po ECTS določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) predbolonjski ali bolonjski visokošolski strokovni študijski program s področja gozdarstva ali gozdarstvu primerljiv visokošolski strokovni študijski program drugih fakultet.

d) predbolonjski ali bolonjski visokošolski strokovni študijski program ostalih področij, če dodatno opravi 10 - 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov obeh prvostopenjskih študijev gozdarstva. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju potem opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kvantitativne metode ali statistika, kemija, geologija, meteorologija ali fizika, botanika ali fitocenologija) potem opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, c) diplomantom vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, se dodatne kreditne točke po ECTS določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
- pri kandidatih iz točke a) se upošteva povprečna ocena izpitov študija prve stopnje.
- pri kandidatih iz točke b) se upošteva povprečna ocena izpitov študija prve stopnje in izpitov, ki so pogoj za vpis.
- pri kandidatih iz točke c) se upošteva povprečna ocena izpitov dodiplomskega študija.
- pri kandidatih iz točke d) se upošteva povprečna ocena izpitov dodiplomskega študija in izpitov, ki so pogoj za vpis. Prednost imajo tisti kandidati, ki imajo zbranih večje število kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov: Matematika, Kemija, Botanika ali Fitocenologija, Geologija, Meteorologija ali Fizika. Pri kandidatih z enakim številom kreditnih točk po ECTS iz prejšnjega stavka se bo upošteval uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena izpitov).

Število prijav in omejitve v preteklih 5 letih: 
- 2023/24: število prijav s 1. željo: 22 - ni bilo omejitve 
- 2022/23: število prijav s 1. željo: 22 – ni bilo omejitve 
- 2021/22: število prijav s 1. željo: 20 – ni bilo omejitve
- 2020/21: število prijav s 1. željo: 15 – ni bilo omejitve
- 2019/20: število prijav s 1. željo: 17 – ni bilo omejitve


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v drugi letnik:
Študent se lahko vpiše v drugi letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel najmanj 51 kreditnih točk po ECTS. Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku dosegel najmanj 45 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Prehod je mogoč:
a) za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
- iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti UL. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
- iz študijskih programov z drugih strokovnih področij. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

b) za diplomante predbolonjskih študijskih programov:
- iz univerzitetnega študijskega programa Gozdarstvo. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Za dokončanje študija morajo uspešno zagovarjati magistrsko delo.
- iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 KT skupaj z magistrskim delom.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

MSc Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov 2021-22.pdf

MSc Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov 2022-23.pdf

MSc Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov 2023-24.pdf

MSc Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov 2024-25.pdf