Opis

Gojenje gozdov je znanost o usmerjanju razvoja gozdov za njihovo ohranitev in izpolnjevanje potreb družbe. Slovensko gojenje gozdov temelji na posnemanju naravnih procesov in ukrepih, prilagojenih lokalnim sestojnim in rastiščnim razmeram. Prvi del učbenika zato predstavlja gozdove in gojenje gozdov v prostoru in času, drugi del ekološke dejavnike, tretji del pa zgradbo in razvoj gozdnih sestojev. Četrti del obravnava nego, ki je poleg obnove temeljna prvina gojenja gozdov. Z nego vedno znova pospešujemo ekološko in gospodarsko zanimive lastnosti izbranih dreves in sestojev. Zaradi okoljskih in družbenih sprememb je gojenje gozdov pred vse večjimi izzivi. Učbenik izpostavlja ogroženost gozdov v različnih merilih in obravnava dopolnilne ukrepe nege za ohranjanje narave in za prilagajanje gozdov na okoljske spremembe. Pričujoči učbenik z učbenikom Gojenje gozdov za drugostopenjski študij gozdarstva smiselno zaokroža osnovna znanja gojenja gozdov, kot ga razvijamo in uresničujemo v Srednji Evropi ter še posebej v Sloveniji.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici:

Spletni nakup: UL založba