Opis

Knjiga je zasnovana kot učbenik, vezan na pouk statistike na različnih študijskih programih. Delo je nastajalo več let, se nadgrajevalo in dopolnjevalo. Namen učbenika je pridobitev osnovnih računalniških znanj, ki so vezana na pouk statistike in na delo z enostavnimi podatkovnimi zbirkami. Statistična vsebina obsega poglavja iz osnovne statistike: opisna statistika, osnove statističnega sklepanja, verjetnostne porazdelitve, intervali zaupanja ter preverjanje statističnih domnev o povprečju in Bernoullijevi verjetnosti, enostavno linearno regresijsko analizo, korelacijo ter nekatere hi-kvadrat preizkuse.


Povezava do publikacije